Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana danych osobowych

big comma

FireUp Software Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 3-go Maja 30 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem KRS: 0000489669, NIP: 6342819462, REGON: 243312889, o kapitale zakładowym w wysokości 253.005,00 PLN (zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”) pragnie poinformować jak poniżej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będzie w dalszej części zwane „RODO”.

1. Administrator danych

W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych Spółce, Spółka staje się w zakresie udostępnionych danych ich administratorem. Dane kontaktowe Spółki: telefon: +48 32 44 20 789 adres e-mail: kontakt@firetms.com adres korespondencyjny: FireUp Software Sp. z o.o., ul. 3 maja 30, 44-200 Rybnik

2. Cele przetwarzania

W przypadku udostępnienia Spółce danych w związku z: – chęcią skorzystania z usług (np. aplikacji FireTMS) – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi i dopełnienia obowiązków z tym związanych, takich jak np. księgowanie, rozliczanie (i inne obowiązki ustawowe), – wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania działań polegających na przygotowaniu, prezentowaniu i informowaniu o usługach/produktach oferowanych przez Spółkę oraz usługach i produktach promowanych przez Spółkę w ramach współpracy, – w przypadku ujawnienia danych w celu nawiązania kontaktu, uzyskania informacji, czy złożenia reklamacji – Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, udzielenia informacji lub do wykonania danego świadczenia na Państwa rzecz. Niezależnie od powyższych celów dane mogą być także wykorzystane w celu wykonania przez Administratora innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile taki obowiązek zaistnieje.

3. Podstawa prawna przetwarzania

W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt. 2 powyżej, podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: – artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody), – artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wykonania określonego świadczenia na Państwa rzecz, np. przygotowania umowy, świadczenia usługi lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie) – artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (w przypadku obowiązków prawnych nałożonych na Administratora).

4. Kategorie odbiorców

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę lub czynności bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Spółce prawidłowe wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy Spółki, jej zleceniobiorcy, współpracownicy związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna, hosting czy usługi typu SaaS o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2 powyżej.

5. Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie (o ile to ona stanowi podstawę przetwarzania) lub przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora świadczeń/umowy na Pani/Pana rzecz bądź przez okres niezbędny do wykonania obowiązków ciążących na Spółce z mocy prawa, zależnie od tego, który z ww. okresów upłynie później.

6. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują – możliwość cofnięcia wyrażonej zgody

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do: a) żądania od Spółki dostępu do danych, b) żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) żądania przeniesienia danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie. Trzeba jednak wskazać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, które zostało już dokonane przed chwilą cofnięcia zgody. Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazano w pkt. 1 powyżej.

7. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Staramy się aby dane osobowe jakie przetwarzamy nie były przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej “EOG”), a jeśli do takiego przekazania ma dojść to jest to możliwe jedynie po spełnieniu w tym zakresie wymagań RODO. Najczęściej mechanizmem jaki zostaje wykorzystany jest zawarcie z podmiotem działającym poza EOG umowy powierzenia przetwarzania danych zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne. Jest to rozwiązanie przewidziane w art. 46 ust. 2 lit. c i d RODO, które polega na tym, że umowa powierzenia zostaje w głównej mierze oparta na modelowych klauzulach opracowanych i zatwierdzonych uprzednio przez Komisję Europejską, co ma zapewnić poziom ochrony odpowiedni jak gdyby dane były przetwarzane w obszarze objętym regulacją RODO.

9. Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, nie jest więc Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. Wyrażenie zgody również nie jest w żadnej mierze obowiązkowe i dysponuje Pani/Pan pełną dowolnością w tym zakresie. Niemniej Spółka pragnie wskazać, że nie dysponując Pani/Pana danymi lub stosowną zgodą nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2 powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na Pani/Pana rzecz.