Regulamin

header

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem”, reguluje świadczenie oraz korzystanie dostępu do usługi świadczonej drogą elektroniczną o nazwie „fireTMS.com”, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisaną w niniejszym Regulaminie usługę jest spółka fireTMS.com Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 3-go Maja 30, 44-200 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem KRS: 0000767863, NIP: 8961583774, REGON: 382380050, o kapitale zakładowym w wysokości 253.005,00 PLN, który to podmiot w dalszej części niniejszego Regulaminu zwany będzie „Usługodawcą”.
 3. Korzystającym z usługi fireTMS.com świadczonej drogą elektroniczną na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli tylko pozostaje przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – zwany dalej „Usługobiorcą”.
 4. W dalszej części niniejszego Regulaminu Usługodawca i Usługobiorca łącznie zwani będą „Stronami”.
 5. Usługa fireTMS.com dedykowana jest Usługobiorcy prowadzącemu działalność w zakresie spedycji, transportu lub logistyki.

§ 2

Przedmiot usługi

 1. fireTMS.com jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia SSL.
 2. fireTMS.com jest usługą dedykowaną Usługobiorcy prowadzącemu działalność w zakresie spedycji, transportu lub logistyki, służąc w szczególności do: rejestru kontrahentów, wprowadzania zleceń klientów, tworzenia zleceń dla przewoźników, wystawiania faktur, rejestru pojazdów kontrahentów, wysyłania wiadomości SMS, wysyłania wiadomości email, analizy, raportowania.

§ 3

Wymagania techniczne dla korzystania z usługi i jej funkcji

 1. Niezbędnym dla korzystania z usługi fireTMS.com jest:
  1. posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies i z włączoną obsługą javascript,
  2. korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari; preferowaną i zalecaną przez Usługodawcę przeglądarką internetową jest Chrome,
  3. posiadanie przez Usługobiorcę indywidualnego konta poczty elektronicznej email,
  4. posiadanie przez Usługobiorcę czytnika plików w formacie PDF (sugerowane jest użytkowanie najnowszych stabilnych wersji dedykowanych lub wbudowanych w przeglądarki czytników PDF: Adobe Reader, Evince, Google Chrome, Mozilla Firefox).
 2. Dla optymalnego wykorzystania możliwości usługi fireTMS.com zalecane jest stosowanie urządzeń z minimalną rozdzielczością punktową 1280×1024.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia działania usługi fireTMS.com na najnowszych stabilnych wersjach powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych (wskazanych w ust. 1 pkt 1) , a także w celu zapewnienia jej funkcjonowania na najnowszych (sugerowanych w ust. 1 pkt 4) stabilnych wersjach czytników plików PDF, przy czym Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki, ani też że będą poprawnie wyświetlane i drukowane przez dostępne czytniki plików PDF.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ubytki w funkcjonalności usługi fireTMS.com w przypadku używania przez Usługobiorcę nieoryginalnych sprzętów, oprogramowań, bądź plików

§ 4

Prawa autorskie oraz licencja

 1. Usługa fireTMS.com jest świadczona poprzez oprogramowanie, które jest przedmiotem wyłącznej własności Usługodawcy w zakresie majątkowych praw autorskich. Wobec czego Usługodawca gwarantuje, iż służą mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wchodzących w zakres przedmiotowy oprogramowania fireTMS.com (dalej: Oprogramowanie), prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do tych Oprogramowania oraz wyłączne prawo do rozporządzania Oprogramowaniem na polach eksploatacji określonych w ust. 3.
 2. Z momentem uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do usługi fireTMS.com zostaje Usługobiorcy przez Usługodawcę udzielona niewyłączna, nieprzenoszalna i wielostanowiskowa licencja na korzystanie z Oprogramowania, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. korzystania z Oprogramowania w zakresie wszystkich jej funkcji technicznoużytkowych,
  2. zwielokrotniania tymczasowego,
  3. zwielokrotniania stałego i utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; przy czym zwielokrotnianie stałe i utrwalania odnosi się wyłącznie do tych funkcji Oprogramowania, które usługa fireTMS.com pozwala zapisać na jakimkolwiek nośniku oraz w jakiejkolwiek formie jako proces, rezultat, wynik, bądź wytwór pracy Usługobiorcy w jej ramach w następstwie zwykłego z niej korzystania i w zakresie jej zwykłych funkcji techniczno-użytkowych,
  4. tłumaczenie wygenerowanych za pomocą Oprogramowania utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system.
 4. Na podstawie udzielonej licencji Usługobiorca nie jest uprawniony do:
  1. udzielania sublicencji,
  2. jakiegokolwiek uzyskiwania informacji tak o wewnętrznej strukturze, jak i zasadach działania Oprogramowania;
  3. czynienia zmian układu, dokonywania tłumaczenia, przystosowywania, a także dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu;
  4. jakiegokolwiek rozpowszechniania poza przedsiębiorstwem Usługobiorcy informacji pobranych z Oprogramowania i usługi fireTMS.com, z wyłączeniem egzemplarzy dokumentów wygenerowanych w
   ramach zwykłych funkcji technicznoużytkowych tej usługi;
  5. udzielania dostępu do usługi fireTMS.com oraz zawartych w jej ramach baz danych osobom trzecim, w tym w szczególności do udostępniania hasła dostępu do tej usługi,
  6. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą poprzez rozpoczęcie korzystania z usługi fireTMS.com
 5. Licencja udzielana jest na okres, w którym Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z usługi fireTMS.com na gruncie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Usługobiorcę spowoduje powstanie odpowiedzialność cywilnej lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., 90, poz. 631, z późn. zm.) i może być podstawą do rozwiązania umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

Okres testowy

 1. Każdy Usługobiorca uprawniony jest do testowego korzystania z pełnej wersji usługi fireTMS.com przez okres 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od dnia następującego po dniu zarejestrowania się do serwera tej usługi w sposób określony w § 6, z zastrzeżeniem ust. 2; przy czym moment rejestracji wskazany został w § 6 ust. 1 pkt 5.
 2. W okresie testowego korzystania z usługi fireTMS.com Usługobiorca jest uprawniony do korzystania ze wszystkich funkcjonalności tej usługi, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy za poziom świadczonych usług zostaje w tym okresie wyłączona.
 3. Prawo skorzystania z okresu testowego przysługuje tylko raz, niezależnie od tego w jakim wymiarze Usługobiorca korzystał z przyznanego okresu testowego.
 4. Usługodawca może udostępnić do powszechnego użytku wersję demonstracyjną usługi fireTMS.com (zwaną „wersją demo”), zawierającą przykładowe dane, które mogą być do tej usługi wprowadzane, w niej edytowane, za jej pomocą generowane, itp. Dane te mają charakter całkowicie fikcyjny i przypadkowy, niezwiązany z jakąkolwiek rzeczywiście wykonaną operacją i nie może być wykorzystywana do realizacji operacji rzeczywistych. Usługodawca może w każdym momencie usunąć lub edytować wszystkie dane wprowadzone do wersji demo. Dane wprowadzone do wersji demo są widoczne dla wszystkich użytkowników wersji demo, dlatego podczas testowania zaleca się wprowadzanie danych fikcyjnych.

§ 6

Rejestracja i logowanie

 1. Przystąpienie do korzystania z usługi fireTMS.com następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.firetms.com, w wyniku wykonania następujących czynności:
  1. należy wejść na stronę internetową www.firetms.com;
  2. dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem, o którym mowa w § 7 ust. 2;
  3. wypełnić formularz rejestracyjny;
  4. zaakceptować treści Regulaminu oraz Cennika, o którym mowa w § 7 ust. 2;
  5. po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 1 – 4, przyznany zostanie dostęp do usługi fireTMS.com w ramach Okresu testowego oraz nastąpi pierwsze logowanie do usługi fireTMS.com. Moment pierwszego logowania jest momentem rejestracji;
 2. Po dokonaniu rejestracji w sposób opisany w ust. 1, Usługobiorca może logować się do usługi fireTMS.com, poprzez dokonanie następujących czynności:
  1. należy wejść na stronę internetową https://app.firetms.com
  2. następnie należy wpisać swoją nazwę użytkownika oraz hasło i kliknąć przycisk Zaloguj.

§ 7

Zasady odpłatności za dostęp do usługi oraz sposoby zawarcia umowy odpłatnej

 1. Po upływie okresu testowego, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, dostęp do usługi fireTMS.com możliwy jest jedynie odpłatnie.
 2. Wysokość opłat za poszczególne opcje korzystania z usługi fireTMS.com określa Cennik dostępny pod tym adresem , który to Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Przewiduje się następujące sposoby zawarcia umowy o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com:
  1. zawarcie umowy w zwykłej formie pisemnej;
  2. złożenie zamówienia poprzez usługę fireTMS.com za pomocą funkcji „Wykup Abonament” lub „Przedłuż abonament” (menu Konfiguracja, „Abonamenty i Płatności”) i dokonanie płatności online za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Momentem zawarcia umowy o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com jest moment zarejestrowania poprawnie dokonanej i autoryzowanej płatności w systemie fireTMS.com, po której Usługobiorca otrzyma fakturę VAT.
  3. Opłacenie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę
 4. Cykl rozliczeniowy (miesięczny/kwartalny/roczny) określa pierwsza faktura wystawiona po zawarciu umowy. Cykl rozliczeniowy może zostać wydłużony za zgodą Usługodawcy.
 5. Usługodawca wystawia fakturę VAT za każdy okres rozliczeniowy z góry. Faktura VAT przesyłana na jest na adres mailowy Usługobiorcy. Faktura ta może stanowić fakturę w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608) lub po jej wydrukowaniu fakturę VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru (Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608).
 6. Usługobiorca obowiązany jest każdorazowo do terminowego uiszczania należności. W wypadku opóźnienia w płatności za choćby jeden cykl rozliczeniowy, dostęp do usługi fireTMS.com zostanie Usługobiorcy zablokowany.
 7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej, w sposób określony w ust. 4 i 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

§ 8

Przerwy w korzystaniu z usługi

 1. Usługodawca gwarantuje, iż dołoży należytej staranności celem zapewnienia Usługobiorcy dostępu do usługi fireTMS.com w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w ust. 2 – 4, na poziomie dostępności nie niższym niż 96% w skali roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych skutkujących przerwą w dostępie do usługi fireTMS.com codziennie pomiędzy godziną 0:00 a 01:00, przy czym przerwy te mogą być krótsze. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie uważane za nienależyte wykonywanie usługi przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mogące wystąpić przerwy w działaniu usługi fireTMS.com, a wynikające z:
  1. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które to podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci internetowej/telekomunikacyjnej, awaria sieci intranetowej, awaria sieci elektroenergetycznej);
  2. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Usługobiorca, a które technicznie lub technologicznie warunkują możliwość korzystania z usługi Usługodawcy;
  3. używania przez Usługobiorcę nieoryginalnych sprzętów, oprogramowań, bądź plików
 4. Poza wypadkiem opisanym w ust. 2 Usługodawca dopuszcza możliwość zajścia konieczności wystąpienia dalszych przerw technicznych skutkujących wystąpieniem niemożliwości korzystania z usługi fireTMS.com. To jednak o każdej tego rodzaju przerwie Usługodawca będzie zawiadamiał Usługobiorcę poprzez przesłanie mu wiadomości email na adres poczty elektronicznej będący loginem Usługobiorcy, wskazując datę wystąpienia przerwy i przewidywany czas jej trwania.
 5. Za naruszenie przez Usługodawcę postanowień ust. 1-4 powyżej, z przyczyn innych niż wina umyślna, Usługobiorcy przysługuje odszkodowanie ograniczone do wysokości stanowiącej proporcjonalną równowartość części miesięcznego abonamentu, odpowiadającą stosunkowi czasu braku dostępu do usługi do całkowitego czasookresu korzystania z usługi w danym miesiącu

§ 9

Pomoc techniczna

 1. Żądanie udzielenia pomocy technicznej odnośnie sposobu funkcjonowania usługi fireTMS.com lub zgłoszenie problemu w korzystaniu z tej usługi i prośba o wskazanie sposobu jego rozwiązania możliwe są:
  1. bądź poprzez zalogowanie się do usługi fireTMS.com i kliknięcie linku „Pomoc”,
  2. bądź poprzez stronę internetową support.firetms.com
 2. Usługa fireTMS.com zawiera również system pomocy kontekstowej (tzw. „dymków”) zawierających wskazania i podpowiedzi odnośnie korzystania z poszczególnych jej funkcji.

§ 10

Uszczegółowienie dotyczące niektórych funkcji usługi

 1. Dokumenty generowane za pośrednictwem usługi fireTMS.com, a także wiadomości email wysyłane w ramach funkcjonalności usługi fireTMS.com, będą automatycznie opatrzone stopką, w której zawarte mogą być zdania o treści: „Dokument wygenerowany przez platformę fireTMS.com (www.firetms.com)”, bądź „Generated by fireTMS.com platform (www.firetms.com)”, bądź też widnieć będzie tekst o tym samym znaczeniu, lecz w innej wersji językowej. Usuwanie tak wygenerowanych stopek będzie każdorazowo uważane za łamanie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa fireTMS.com w zakresie generowanych za jej pomocą dokumentów księgowych wyłącznie sugeruje ich treść na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę, nie przesądzając o ostatecznej ich poprawności (w szczególności w zakresie stawki VAT).

§ 11

Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Usługodawcę usługi fireTMS.com w okresie, kiedy świadczenie to odbywa się odpłatnie.
 2. Składanie reklamacji odbywa się w formie pisemnej, poprzez przesłanie jej listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy: ul. 3-go maja 30, 44-200 Rybnik.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi przez Usługodawcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub umową zawartą w formie pisemnej.
 4. Z zakresu reklamacji wyłączone są wszystkie te wypadki i sytuacje, które na mocy niniejszego Regulaminu wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy.
 5. Reklamacja winna zawierać następujące elementy:
  1. określać dane Usługobiorcy:
   1. pełna nazwa Usługobiorcy,
   2. numer KRS (jeżeli posiada),
   3. adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub adres siedziby,
   4. wskazanie NIP i numeru REGON (lub odpowiednich);
   5. dla spółek cywilnych dane a) – d) osobno dla każdego ze wspólników i NIP spółki cywilnej;
   6. zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Usługodawca obowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca wezwie Usługobiorcę w formie pisemnej do stosownego uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania przez Usługodawcę uzupełnień Usługobiorcy.
 7. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 6 byłoby niemożliwe, wówczas
  Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę w formie pisemnej, podając przyczynę przedłużenia terminu
  oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedz

§ 12

Zmiana regulaminu lub cennika

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub Cennika, bądź też wprowadzenia nowego Regulaminu lub Cennika.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informował Usługobiorcę drogą mailową, wskazując w treści wiadomości email części (jednostki redakcyjne, elementy) Regulaminu, które uległy zmianie, zostały usunięte, bądź dodane. W przypadku zmiany Cennika, Usługodawca będzie informował Usługobiorcę drogą mailową poprzez przesłanie zmienionego Cennika lub też przesłanie drogą mailową linku do zmienionego Cennika. Usługodawca w ten sam sposób poinformuje Usługobiorcę o wprowadzeniu nowego Regulaminu lub Cennika.
 3. Nowy Regulamin lub zmiana Regulaminu dotychczasowego wchodzi w życie po upływie 14 (słownie: czternaście) dni i obowiązuje Usługobiorcę, o ile Usługobiorca, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego bądź zmienionego Regulaminu, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej Strony umowy do końca upływu owego 14-dniowego terminu. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w takiej sytuacji termin wypowiedzenia wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc, a jego skutek przypada na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Usługobiorcy o wypowiedzeniu umowy. W pozostałym zakresie do sposobu wypowiedzenia umowy w takim wypadku stosuje się odpowiednio zapisy § 14 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia przez Strony umowy na czas określony, zgodnie z jedną z dostępnych w Cenniku opcji, pomimo otrzymania przez Usługobiorcę informacji o zmianie lub wprowadzeniu nowego Cennika, Usługobiorcę obowiązuje Cennik dotychczasowy aż do końca obowiązywania łączącej Strony w umowy na czas określony.
 5. We wszystkich przypadkach, poza opisanym w ust. 4, gdy Strony łączy umowa o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com, wówczas Cennik nowy bądź w zmienionej postaci obowiązuje Usługobiorcę począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Usługobiorca został poinformowany przez Usługodawcę o wprowadzeniu zmiany bądź nowego Cennika.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy drogą mailową o wszelkich zmianach jego danych podanych przez Usługobiorcę stosownie do zapisów § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Ponadto Usługobiorca obowiązany jest do poinformowania drogą mailową o następujących zdarzeniach: o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości bądź rozpoczęcia postępowania naprawczego, o otwarciu wobec Usługobiorcy postępowania likwidacyjnego.

§ 13

Rozwiązanie umowy i polityka zwrotów

 1. Wypowiedzenie łączącej Strony umowy, a także jej rozwiązanie zgodnie z ust. 4, zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Przy umowach na czas nieokreślony obowiązuje jednomiesięczny termin wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do adresata.
 3. Wyłączona jest możliwość wypowiedzenia w sytuacji, kiedy Strony zawarły umowę o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com na czas określony, za wyjątkiem ust, 4.
 4. Usługodawca ma prawo natychmiastowego jednostronnego rozwiązania łączącej Strony umowy w wypadku, gdy Usługobiorca:
  1. korzysta z usługi fireTMS.com niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności narusza postanowienia licencji lub prawa autorskie Usługodawcy,
  2. opóźnia się z płatnością ponad 14 dni za co najmniej 1 cykl rozliczeniowy.
 5. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy Usługobiorca w terminie 365 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego ma możliwość logowania się do systemu fireTMS oraz przeglądania oraz pobierania i eksportowania danych, jednak bez możliwości wprowadzania nowych i edytowania dotychczasowych.
 6. Jeżeli Usługobiorca uiści na rzecz Usługodawcy należność faktury za określony czasookres i w trakcie tego okresu dojdzie do zakończenia w jakikolwiek sposób stosunku umownego pomiędzy Stronami, wówczas Usługodawcy – na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego – służy prawo zatrzymania uiszczonej należności fakturowej odpowiadającej również czasookresowi po ustaniu obowiązywania pomiędzy Stronami umowy, tytułem odszkodowania za utracone korzyści, co Usługobiorca akceptacje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 14

Odpowiedzialność usługobiorcy

 1. Ustala się następujące zasady odpowiedzialności Usługobiorcy za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy Strony zawarły umowę o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com, a Usługodawca rozwiązał tą umowę na podstawie § 13 ust. 4, wówczas Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ceną opcji usługi fireTMS.com, z której Usługobiorca korzystał w momencie rozwiązania umowy przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego należnego mu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie przenoszącym wysokości zastrzeżonej w ust. 1 kary umownej.

§ 15

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca – fireTMS.com Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, posiadająca adres: ul. 3 Maja nr 30, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000767863, NIP: 8961583774 – jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie:
  1. danych wskazanych przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym – w celu przygotowania, zawarcia a następnie realizacji umowy licencyjnej oraz umowy o świadczenie usług,
  2. danych Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
  3. danych użytkowników usługi fireTMS.com, które udostępnione są Usługodawcy przez Usługobiorcę – w celu utworzenia konta użytkownikowi i udostępnienia mu usług fireTMS.com,
  4. danych użytkowników usługi fireTMS.com, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady ich przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://firetms.com/pl/privacy-policy
 3. Usługodawca i Usługobiorca wraz z akceptacją Regulaminu zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO, na podstawie której Usługobiorca powierza do przetwarzania Usługodawcy (Procesor) dane osobowe klientów, podwykonawców oraz kierowców Usługobiorcy, wprowadzone przez Usługobiorcę do Oprogramowania.
 4. Rodzaj danych osobowych, których może dotyczyć przetwarzanie zawiera dane zwykłe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO, a charakter przetwarzania obejmuje:
  1. utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
  2. pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (na udokumentowany wniosek Usługobiorcy).
 5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych, w szczególności:
  1. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy,
  2. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności, chyba, że obowiązek zachowania poufności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  4. przestrzega warunki korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
  7. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, w zależności od decyzji Usługobiorcy, Usługodawca usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,
  8. udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Usługobiorcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich,
  9. niezwłocznie informuje Usługobiorcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych,
  10. w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, tj. w szczególności wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych jak: kradzieży, nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych danych osobowych lub jakiegokolwiek innego nieuprawnionego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązuje się:
   – niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić je Usługobiorcy oraz zapewnić pomoc i przekazać dalsze informacje, które mogą być zasadnie wymagane przez Usługobiorcę w związku z tym naruszeniem,
   – niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia podjąć wszelkie zasadne starania w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie naruszenia jak również usunięcia przyczyn oraz jego skutków.
 6. Usługodawca jest ogólnie upoważniony przez Usługobiorcę do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że podmioty, którym dalej powierza dane są zobowiązane do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych, przynajmniej w stopniu określonym w Regulaminie. Wykaz podmiotów upoważnionych przez Usługodawcę do dalszego przetwarzania danych osobowych umieszczony jest i aktualizowany w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej, pod adresem internetowym: https://firetms.com/pl/polityka-prywatnosci
 7. Koszty audytu, o którym mowa w ust. 5 pkt. h) ponosi Usługobiorca.
 8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO.
 9. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Usługodawcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Regulaminem.
 10. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada Regulamin, lub gdy działał niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Usługodawca nie prowadzi działalności spedycyjnej ani transportowej. Usługodawca nie będzie wykorzystywał danych kontaktowych podmiotów współpracujących z Usługobiorcą, wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu, do oferowania tymże podmiotom usług spedycyjnych ani transportowych.

§ 16

Ochrona tajemnicy

 1. Usługodawca zobowiązuje się nieodwołalnie oraz bezwarunkowo zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne w rozumieniu ust. 2, a także zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); przy czym zobowiązanie do zachowania poufności wiąże bezterminowo, w tym także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
 2. Przez „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje związane z łączącą Strony umową, a pozyskane w trakcie negocjacji warunków umowy oraz w toku realizacji umowy. W szczególności zaś są nimi wszelkie informacje wprowadzone przez Usługobiorcę do zasobu objętego infrastrukturą informatyczną usługi fireTMS.com, a to informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Usługobiorcy oraz innych podmiotów/jednostek organizacyjnych, z którymi Usługobiorca pozostaje w jakichkolwiek relacjach kapitałowych lub umownych. W zakres „Informacji Poufnych” wchodzą również wszelkie dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), a wprowadzone przez Usługobiorcę do zasobu objętego infrastrukturą informatyczną usługi fireTMS.com.
 3. Usługodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy Informacji Poufnych ujawniać, przekazywać, ani też w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja umowy.
 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
  1. dostępnych Usługodawcy przed ich ujawnieniem Usługodawcy przez Usługobiorcę;
  2. pozyskanych z wyraźnym wyłączeniem ich poufności przez Usługobiorcę;
  3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, organu, instytucji, urzędu, które uprawnione są do udzielenia takich informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
  4. które stanowią informacje powszechnie znane.
 5. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji umowy, Usługodawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Za działania lub zaniechania takich osób Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na udzielenie przez Usługodawcę dostępu do Informacji poufnych (aktualnych i historycznych) przez spółki powiązane kapitałowo z Usługodawcą, w szczególności przez INELO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Karpacka 24/U2b w celu zapewnienia spójności obsługi oraz świadczenia jak najlepszej jakości usług. Zgoda ta nie narusza zasad dotyczących zachowania w tajemnicy Informacji poufnych niniejszego regulaminu.
 7. W zakresie, w jakim dane dostarczane przez Usługobiorcę stanowią tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne, Usługodawca będzie stosował przepisy dotyczące przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej, a Usługobiorca wraz z zawarciem umowy obejmującej korzystanie z usługi fireTMS wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę takich danych. 

§ 17

Ubezpieczenie OC

Usługodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogącej powstać w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi fireTMS.com. Ochrona ubezpieczeniowa opiewa na łączną sumę w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN.

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Dane podane przez Usługobiorcę stosownie do zapisów § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu, są danymi identyfikującymi Usługobiorcę wobec Usługodawcy. Wszelkie wiadomości mailowe o jakimkolwiek charakterze przesyłane przez Usługodawcę zgodnie z tak wskazanymi przez Usługobiorcę danymi z chwilą wprowadzenia ich do systemu teleinformatycznego (tj. wysłania wiadomości email przez Usługodawcę) uważa się za doręczone Usługobiorcy i skuteczne wobec niego. Również wszelka korespondencja pocztowa wystosowywana na adres zamieszkania bądź adres siedziby Usługobiorcy, w razie jej niepodjęcia, będzie uważana za skutecznie doręczoną w chwilą zwrotu przesyłki Usługodawcy po upływie czasu dwukrotnego jej awizowania.
 2. Usługobiorca jest obowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych, o których mowa w ust. 1. W razie zaniechania tego obowiązku Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikłe stąd negatywne następstwa związane ze świadczeniem usługi fireTMS.com przez Usługodawcę posiadającego nieaktualne dane Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, przenieść praw wynikających z umowy o nieodpłatne bądź umowy o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com na osobę trzecią.
 4. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy, jaka może wyniknąć po jego stronie w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi fireTMS.com, w tym w szczególności wynikająca z zapisów niniejszego Regulaminu, ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 17 niniejszego Regulaminu. Usługodawca odpowiada wyłącznie w takich granicach wysokości szkody, w jakich ubezpieczyciel ostatecznie uznał lub ostatecznie wypłacił odszkodowanie.
 5. Sądem wyłącznie właściwym miejscowo dla rozpoznawania wszelkich sporów mogących powstać w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi fireTMS.com jest sąd miejsca siedziby Usługodawcy.
 6. Stosunki umowne powstałe w wyniku lub w związku ze świadczeniem usługi fireTMS.com podlegają prawu polskiemu, poza wypadkami, kiedy przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 7. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu i Cennika Usługodawca każdorazowo indywidualnie może negocjować i indywidualnie zawrzeć z danym Usługobiorcą umowę w formie pisemnej o odpłatne korzystanie z usługi fireTMS.com na warunkach szczegółowo w tej umowie określonych; wówczas uregulowania niniejszego Regulaminu i Cennika będą mogły zostać wyłączone w całości przez ową umowę, bądź na jej mocy będą mogły znaleźć zastosowanie wprost lub odpowiednio w całości lub w części.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w umowach zawartych przez Strony w formie pisemnej (o ile takowe umowy zostały zawarte) stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., 90, poz. 631, z późn. zm.).