fireTMS > Blog > Licencja spedycyjna: uzyskanie, wymagania, koszty i korzyści

Licencja spedycyjna: uzyskanie, wymagania, koszty i korzyści

ikona zegara8 minut czytania

9 października 2023 / Autor: Zespół fireTMS

Licencja spedycyjna jest podstawowym dokumentem dla przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć w łańcuchu transportowym. W praktyce realizacja zadań spedycji bez licencji nie jest możliwa. Dlatego sprawdź, co warto wiedzieć o tym dokumencie i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o licencję spedycyjną.

Aby uzyskać licencję spedycyjną, należy spełnić określone wymagania. Można ubiegać się o nią bez względu na formę prowadzonej działalności, ale jak wygląda procedura jej uzyskania? Ile to kosztuje i od czego zależą te koszty? Na te oraz inne pytania odpowiada niniejszy wpis. Pora poznać najważniejsze informacje dotyczące licencji spedycyjnej.

Czym jest licencja spedycyjna?

Licencja spedycyjna to potoczna nazwa licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Trudno zaprzeczyć, że ta skrócona nazwa trafniej oddaje charakter tego dokumentu. 

Jeżeli zastanawiasz się, czym jest licencja spedycyjna, powinieneś wiedzieć, że to podstawowy dokument, który umożliwi Ci wykonywanie obowiązków spedytora. Z tego właśnie powodu warto podkreślić, że licencja spedycyjna i transportowa to dwa zupełnie różne dokumenty. 

Licencja spedycyjna a licencja transportowa — jakie są różnice?

Różnice pomiędzy licencją spedycyjną i transportową wynikają przede wszystkim z innych zakresów obowiązków spedytora i przewoźnika. Praca tego drugiego polega głównie na przewozie towarów z punku A do punktu B. Natomiast spedytor:

 • organizuje transport w przedsiębiorstwie oraz odprawy celne,
 • przygotowuje instrukcje dla przewoźników, 
 • optymalizuje trasy przejazdów, 
 • zawiera umów z podwykonawcami, 
 • dokumentuje operacje przewozowe.

Już na pierwszy rzut oka widać, że zakres obowiązków spedytora jest znacznie szerszy, niż przewoźnika. Poza tym licencja spedycyjna obowiązuje zarówno w transportach krajowych, jak i międzynarodowych. Tymczasem licencja transportowa może być wspólnotowa (dla przewoźników w przewozach międzynarodowych) lub krajowa.

Gdzie i jak uzyskać licencję spedycyjną?

Informacje, dotyczące tego, gdzie i jak można uzyskać licencję spedycyjną, zawierają zapisy Ustawy o transporcie drogowym. W tym akcie prawnym znajdziemy również wytyczne dotyczące dodatkowych dokumentów, które należy skompletować, ubiegając się o wydanie licencji spedytora.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o licencję spedycyjną?

We wniosku o wydanie licencji spedycyjnej określamy rodzaj i zakres transportu drogowego oraz okres jej obowiązywania. Dołączyć również trzeba następujące dokumenty:

 • kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wraz z oświadczeniem osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, potwierdzające, że ubiegający się o uzyskanie licencji spedycyjnej nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu oraz nie posiada zakazu prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji. 

W jakim miejscu składać wniosek o licencję spedycyjną?

Art. 7 ust. 4 wspomnianej ustawy wskazuje, że wniosek o licencję spedycyjną należy składać w organie samorządu terytorialnego odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności składającego wniosek.

Licencja spedycyjna — gdzie wyrobić i kto ją wydaje?

Licencję spedycyjną wyrabia się więc albo w urzędzie miasta (dla firm z siedzibami w miastach na prawach powiatu) albo w starostwie powiatowym w każdym innym przypadku. Aby ustalić, który urząd wydaje licencję spedycyjną w przypadku konkretnej firmy wystarczy sprawdzić jej siedzibę w KRS lub CEiDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Licencja spedycyjna — wymagania, które trzeba spełnić, aby ją uzyskać

Do uzyskania licencji spedycyjnej konieczne jest spełnienie wymagań określonych w Ustawie o transporcie drogowym. W większości przypadków nie są one problematyczne, chociaż dla nowopowstałych firm przewozowych niektóre z nich mogą okazać się wyzwaniem.

Licencja spedycyjna wymagania:

 • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przynajmniej przez jedną z osób zarządzających firmą lub transportem w firmie
 • brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa karne skarbowe lub umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, mieniu, środowisku, wiarygodności dokumentów, warunkom pracy i płacy lub innym związanym z wykonywanym zawodem
 • brak prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • dostarczenie dokumentacji opisanej w poprzedim akapicie

Zabezpieczenie licencji spedycyjnej — co warto wiedzieć?

Zabezpieczenie licencji spedycyjnej jest jednym z warunków jej uzyskania. Chodzi o spełnienie wymogu finansowego, którym jest dysponowanie środkami finansowymi bądź majątkiem w wysokości 50 000 EUR (przeliczanym po średnim kusie NBP w ostatnim dniu roku poprzedzającego). Poświadczenie spełnienia tego wymogu można przedstawić za pomocą:

 • rocznego sprawozdania finansowego
 • aktów własności nieruchomości
 • poręczeń i gwarancji bankowych
 • udokumentowanych aktywów lub środków pieniężnych
 • zbywalnych papierów wartościowych

Czy jest egzamin na licencję spedycyjną?

Do licencji spedycyjnej nie jest wymagane przystąpienie do osobnego egzaminu. Jednakże warunkiem jej uzyskania jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, który wymaga zdania stosownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Ile kosztuje uzyskanie licencji spedycyjnej?

Aby uzyskać licencję spedycyjną, należy wnieść opłatę za jej wydanie. Jej wysokość zależy bezpośrednio od okresu obowiązywania dokumentu. Wyboru dokonuje składający wniosek o wydanie licencji spedycyjnej.

Licencja spedycyjna koszt — główne składniki ceny

Licencję spedycyjną można uzyskać na okres od 2 do 50 lat. Jej koszt zależy właśnie długość tego okresu, ponieważ 

 • za licencję spedycyjną na okres od 2 do 15 lat zapłacić trzeba 800 zł
 • przy okresie obowiązywania od 15 do 30 lat koszt wynosi 900 zł
 • jeżeli interesuje Cię licencja na okres od 30 do 50 lat, wydasz na nią 1000 zł

Czy przy licencji spedycyjnej są dodatkowe koszty?

Teoretycznie ceny licencji spedycyjnej, wymienione w poprzednim akapicie, to jedyne koszty jej uzyskania. Jednak w praktyce można doliczyć do nich także wydatki związane ze skompletowaniem wymaganych dokumentów (np. koszt uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych).

Jak zmienić dane w licencji spedycyjnej?

Należy pamiętać, że oprócz obowiązku podania prawdziwych danych we wniosku o uzyskanie licencji spedycyjnej, wnioskujący odpowiedzialny jest również za ich poprawność w okresie obowiązywania licencji. Jeżeli w tym czasie dojdzie do zmiany np. adresu przedsiębiorstwa, należy tą informację zaktualizować, czyli zmienić dane w licencji spedycyjnej. 

W tym celu w ciągu 28 dni od powstania zmiany należy ją zgłosić do organu, który wydał dokument. Wiąże się to z odpłatnością w wysokości 10% opłaty za uzyskanie licencji. Koszt zmiany danych w licencji spedycyjnej zależy zatem o okresu, na jaki ten dokument został wydany (np. 80 zł w przypadku zmian w licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat).

Czy licencję spedytora można przekazać?

Artykuł 13 ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym zabrania odsprzedaży licencji spedycyjnej oraz przenoszenia uprawnień z niej wynikających na rzecz osób trzecich. Niemniej jednak organ wydający licencję może w toku postępowania administracyjnego przenieść jej prawa na inną osobę, jeśli:

 • doszło do połączenia przedsiębiorstwa dysponującego licencją z innym podmiotem
 • przedsiębiorstwo takie zostało podzielone lub przekształcone
 • firma została sprzedana

W ostatnim przypadku do przeniesienia praw licencji konieczne jest, aby osoba, która kupiła firmę do tej pory niej korzystającą, spełniała wszystkie wymogi uzyskania licencji spedycyjnej. 

Kiedy wygasa licencja spedycyjna?

Licencja spedycyjna wygasa automatycznie po upływie okresu, na który została udzielona. Również w wyniku zrzeczenia się jej przez posiadacza lub jego śmierci oraz w wyniku likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, o ile nie dojdzie do przekazania uprawnień do niej, opisywanych w poprzednim akapicie.

Zawieszenie firmy transportowej — co z licencją spedycyjną?

Ustawa o transporcie drogowym dopuszcza zawieszenie w części lub w całości wykonywania transportu drogowego przez przewoźnika na okres maksymalnie 12 miesięcy. Należy jednak w ciągu 14 dni poinformować o tym fakcie organ wydający licencję. Jeżeli przewoźnik zawiesza działalność na dłużej niż 3 miesiące, przysługuje mu proporcjonalny do tego okresu zwrot kosztów licencji.

Licencja spedycyjna. Odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Ogólnie rzecz ujmując, działalność spedycyjna polega na organizowaniu przewozu towarów. Firmy spedycyjne zajmują się więc wszystkimi czynnościami niezbędnymi do legalnego, terminowego oraz bezpiecznego wykonania transportu.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

FAQ

Kiedy wymagana jest licencja spedycyjna?

+

Co grozi za brak licencji spedycyjnej?

+

Na czym polega działalność spedycyjna?

+

Do czego uprawnia licencja spedycyjna?

+

Co jest potrzebne do założenia spedycji?

+
Tagi
Rate the article!

0

1 ratings, avg: 5
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Na czym polega różnica między transportem a spedycją

Różnica między transportem a spedycją – na czym polega?

Transport i spedycja to sektory, które wraz z logistyką tworzą branżę TSL. Choć obejmują swoim zakresem różne czynności, to są ze sobą mocno związane. Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami? Jaka jest zasadnicza różnica między transportem a spedycją? Kto zajmuje się ich organizacją i jak to wygląda w praktyce? Przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Jakie są klucze do sukcesu w spedycji krajowej

Jakie są klucze do sukcesu w spedycji krajowej?

Spedycja krajowa zajmuje się organizacją przewozu ładunków z jednego punktu do drugiego na obszarze danego państwa. Połączenia lokalne nie zakładają nawiązania współpracy z zagranicznymi agencjami. Spedycja krajowa ma mniej podwykonawców niż międzynarodowa, jednak taka forma spedycji może przynieść wiele korzyści nie tylko dla firmy transportowej, ale także dla rodzimej gospodarki. Jak zorganizować spedycję krajową? Zapraszamy […]

ikona zegara10 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Transport FTL: Co to jest i jak skutecznie go wykorzystać?

Transport FTL: Co to jest i jak skutecznie go wykorzystać?

Transport FTL w wielu przypadkach okazuje się najlepszym wyborem. Jednak nawet wtedy nie jest pozbawiony wad. Dowiedz się, czym jest transport całopojazdowy, sprawdź, co odróżnia go od innymi typów przewozów i przekonaj się, jak najskuteczniej korzystać z FTL. Spis treści: Trudno o bardziej podstawowe terminy branżowe niż “transport FTL” oraz “transport LTL”. Chociaż różnią się […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej